Bài 15: Tăng thân, Phật thân, Pháp thân tương tức

Tăng thân, Phật thân, Pháp thân tương tức 2006-10-05 – D26

Tăng thân, Phật thân, Pháp thân tương tức. Trong chân Tăng có chân Phật và chân Pháp.

Bài 16 >>