Bài 14: Khổ lạc tương tức

Khổ lạc tương tức 2006-09-28 – D25

Khổ lạc tương tức; phiền não và bồ đề đều có tính chất hữu cơ.

Bài 15 >>