Bài 13: Luân hồi dưới cái nhìn chân đế

Luân hồi dưới cái nhìn chân đế 2006-04-06 – D24

Chỉ có thể hiểu luân hồi theo đệ nhất nghĩa đế trong ánh sáng của vô thường, vô ngã và tương tức.

Bài 14 >>