Bài 11: Thân người thân Bụt (tt)

Thân người thân Bụt (tt) 2006-03-02

Bụt có nhiều thân: chúng sinh thân (nhân thân), pháp thân, thân ngoại thân, tăng thân, thừa kế thân, pháp giới thân và pháp giới tính thân. Người vì có thể là Bụt nên cũng có đầy đủ các thân ấy.

Bài 12 >>