Bài 10: Thân người thân Bụt

Thân người thân Bụt 2006-02-09

– Hễ là người thì có thể là Bụt, là Bụt nhưng không ngưng làm người; Do đây có hằng hà sa số Bụt.

Bài 11 >>