Bài 09: Vị Alahan cũng là Bồ tát

Vị Alahan cũng là Bồ tát 2006-01-26

– Vị La Hán chân thực cũng là một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát đích thực cũng là một vị La Hán.

Bài 10 >>