Bài 08: Tập đế là bát tà đạo

Tập đế là bát tà đạo 2006-01-05.

– Nên nhìn tập đế là con đường của Bát Tà Đạo. Nguyên do sinh tử luân hồi không phải chỉ là ham muốn.

Bài 09 >>