Bài 06: Sự thật thứ 3 là lạc đế

Sự thật thứ 3 là lạc đế 2005-12-22 – D16,17

– Bốn diệu đế đều là hữu vi; Bốn diệu đế đều là vô vi.
– Diệu đế thứ ba có thể được gọi là Lạc đế.

Bài 07 >>