Bài 05: Giới cần khổ dưới ánh sáng chánh niệm

Giới cần khổ dưới ánh sáng chánh niệm 2005-12-15 – D12,13,14,15

– Giới cũng là Niệm.
– Cần (tinh tấn) cũng là Giới.
– Niệm, định, tuệ tương dung, cả ba đều có công năng đưa tới hỷ lạc và giải thoát.
– Chánh niệm về khổ đau giúp ta nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt và ngăn ngừa tạo tác lầm lỗi và gieo nghiệp nhân xấu.

Bài 06 >>