Bài 02: Niết bàn là vắng mặt của vô minh

Niết bàn là vắng mặt của vô minh -2005-11-24

– Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh và phiền não mà không phải là sự vắng mặt của uẩn, xứ và giới.
– Niết Bàn là Niết Bàn, không hữu dư y cũng không vô dư y.
– Niết Bàn có thể được tiếp xúc trong giây phút hiện tại.
– Niết Bàn không phải là một pháp mà là tự tánh của tất cả các pháp.
– Vô sinh có nghĩa là Niết Bàn, có nghĩa là Chánh Giác, cùng với bất diệt, vô khứ vô lai, phi nhất phi dị, phi hữu phi vô.

Bài 03 >>