Bài 01: Không gian không phải vô vi

không gian không phải vô vi (D1,2) 2005-11-17

– Hư không không phải là một pháp vô vi, hư không chỉ biểu hiện chung với thời gian, vật thể, tâm thức.
– Về phương diện Tích Môn: tất cả các pháp đều là hữu vi. Về phương diện Bản Môn: tất cả các pháp đều là vô vi.

Bài 02 >>