Đại Tạng Kinh Nam Truyền 9.

Pháp thoại ngày 17 tháng 12 năm 1989.