Đại Tạng Kinh Nam Truyền 8.

Pháp thoại ngày 14 tháng 12 năm 1989.