Đại Tạng Kinh Nam Truyền 7.

Pháp thoại ngày 10 tháng 12 năm 1989.