Đại Tạng Kinh Nam Truyền 6.

Pháp thoại ngày 7 tháng 12 năm 1989.