Đại Tạng Kinh Nam Truyền 5.

Pháp thoại ngày 3 tháng 12 năm 1989.