Đại Tạng Kinh Nam Truyền 4.

Pháp thoại ngày 30 tháng 11 năm 1989.