Đại Tạng Kinh Nam Truyền 3

Pháp thoại ngày 26 tháng 11 năm 1989.