Đại Tạng Kinh Nam Truyền 27.

Pháp thoại ngày 1 tháng 3 năm 1990.