Đại Tạng Kinh Nam Truyền 26.

Pháp thoại ngày 25 tháng 2 năm 1990.