Đại Tạng Kinh Nam Truyền 25.

Pháp thoại ngày 22 tháng 2 năm 1990.