Đại Tạng Kinh Nam Truyền 24.

Pháp thoại ngày 18 tháng 2 năm 1990.