Đại Tạng Kinh Nam Truyền 23.

Pháp thoại ngày 15 tháng 2 năm 1990.