Đại Tạng Kinh Nam Truyền 22.

Pháp thoại ngày 4 tháng 2 năm 1990.