Đại Tạng Kinh Nam Truyền 21.

Pháp thoại ngày 1 tháng 2 năm 1990.