Đại Tạng Kinh Nam Truyền 20.

Pháp thoại ngày 25 tháng 1 năm 1990.