Đại Tạng Kinh Nam Truyền 2.

Pháp thoại ngày 23 tháng 11 năm 1989.