Đại Tạng Kinh Nam Truyền 19.

Pháp thoại  ngày 21 tháng 1 năm 1990.