Đại Tạng Kinh Nam Truyền 18.

Pháp thoại ngày 18 tháng 1 năm 1990.