Đại Tạng Kinh Nam Truyền 17.

Pháp thoại ngày 15 tháng 1 năm 1990.