Đại Tạng Kinh Nam Truyền 16.

Pháp thoại ngày 11 tháng 1 năm 1990.