Đại Tạng Kinh Nam Truyền 15.

Pháp thoại ngày 7 tháng 1 năm 1990.