Đại Tạng Kinh Nam Truyền 14.

Pháp thoại ngày 4 tháng 1 năm 1990.