Đại Tạng Kinh Nam Truyền 13.

Pháp thoại ngày 31 tháng 12 năm 1989.