Đại Tạng Kinh Nam Truyền 12.

Pháp thoại 28 tháng 12 năm 1989.