Đại Tạng Kinh Nam Truyền 11.

Pháp thoại ngày 24 tháng 12 năm 1989.