Đại Tạng Kinh Nam Truyền 10.

Pháp thoại ngày 21 tháng 12 năm 1989.