Đại Tạng Kinh Nam Truyền 1.

Pháp thoại ngày 19 tháng 11 năm 1989.