Đại Tạng Nam Truyền 1989

Hiện có một số tài liệu Video trong phần này đang bị mất (Bài 23,24) xin quý vị thứ lỗi và hoan hỷ.