Phẩm Phật đạo- gia đình của Như Lai.

Pháp thoại ngày 8 tháng 12 năm 1991, tại xóm Hạ.