Kinh Pháp Hoa, phẩm 25.

Pháp thoại ngày 19 tháng 1 năm 1992.