Kinh Pháp Hoa, phẩm 24.

Pháp thoại ngày 16 tháng 1 năm 1992, tại xóm Thượng.