Kinh Pháp Hoa 2

Pháp thoại ngày 19 tháng 12 năm 1991.