Kinh người bắt rắn.

Pháp thoại ngày 30 tháng 1 năm 1992.