Kinh Duy Ma Cật1.

Pháp thoại ngày 21 tháng 11 năm 1991.