Kinh đại thừa.

Pháp thoại ngày  9 tháng 1 năm 1992.