Hạnh nguyên của các vị Bồ Tát.

Pháp thoại ngày 19 tháng 1 năm 1992.