Duy Ma Cật 2

Pháp thoại ngày 24 tháng11 năm 1991, tại xóm Hạ.