Đại tạng kinh bắc truyền 9, kinh Duy Ma Cật.

Pháp thoại ngày 5 tháng 12 năm 1991, tại xóm Thượng.