Đại tạng kinh bắc truyền 20.

Pháp thoại ngày 5 tháng 1 năm 1992.